Υπηρεσίες

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε μαζί σας,
με βάση τις ειδικές ανάγκες της κοινότητας σας

Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Εξεύρεση πόρων για την εφαρμογή και υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων.

Εξειδικεύμενη Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση της ομάδας που θα υλοποιήσει το πρόγραμμα, στη βάση εξειδεικευμένου εγχειριδίου.

Μελέτη σκοπιμότητας

Τα θεμέλια του σωστού σχεδιασμού περιλαμβάνουν ουσιαστικές απαντήσεις στο γιατί και στο πώς.

"Σχεδιάζουμε Σήμερα την κοινωνία του αύριο"

Μελέτη βιωσιμότητας

Σχεδιάζουμε προσεχτικά κάθε βήμα σήμερα, επαναπροσδιορίζουμε με γνώμονα το αύριο.

Ανάπτυξη Ικανοτήτων

Δημιουργούμε τις συνθήκες και τα εργαλεία που θα επιτρέψουν την μεγιστοποίηση του οφέλους.

υλοποίηση προγραμμάτων

Από το στάδιο σύλληψης μιας ιδέας έως την αξιολόγηση και την εφαρμογή.

Τα προγράμματα μας

Αξιοποιούμε τις ειδικές ικανότητες των τοπικών κοινωνιών.
Σχεδιάζουμε με γνώμονα το συμφέρον και την πολύπλέυρη ανάπτυξη των κατοίκων.

Ανοιχτά Σχολεία

Το πρόγραμμα “Ανοιχτά Σχολεία” είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα αξιοποίησης των σχολικών κτιρίων -αυλών και αιθουσών – που στοχεύει στην αναζωογόνηση της πόλης.

Στηρίζεται στο συμμετοχικό σχεδιασμό, στην ποικιλία προσφερόμενων δράσεων, στην προώθηση συνεργιών, στη συστηματική αξιολόγηση και στην εύκολη και ουσιαστική πρόσβαση σε ευκαιρίες γνώσης με νέες καινοτόμες θεματικές. Τα σχολεία παραμένουν ανοιχτά τα απογεύματα και τα Σαββατοκύριακα. Τα σχολικά προαύλια διατίθενται για ελεύθερο παιχνίδι, ενώ στις αίθουσες υλοποιούνται παιδαγωγικά αξιολογημένες δράσεις πολιτισμού, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, άθλησης και τεχνολογίας για όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Δίκτυο εθελοντών

Eνα ολοκληρωμένο σύστημα προσέλκυσης, διαχείρισης και ενίσχυσης εθελοντικών δράσεων και υπηρεσιών με στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου που, αφενός θα ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες της πόλης, αφετέρου θα προσφέρει σταθερά νέες ευκαιρίες και εμπειρίες για κατοίκους και επισκέπτες.

Το Δίκτυο Εθελοντών είναι σχεδιασμένο ώστε να λειτουργεί με βάση ένα καινοτόμο μητρώο, που, με τις κατάλληλες πληροφορίες και τη σωστή διαχείριση, πολλαπλασιάζει τον αντίκτυπο των εθελοντικών δράσεων και υπηρεσιών που διαχρονικά προσφέρονται. Έχει τη δυνατότητα να επιμορφώνει τα μέλη του, να προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης ικανοτήτων λειτουργώντας ταυτόχρονα με βάση τον συμμετοχικό σχεδιασμό.

kids, india, volunteers
nature, earth, sustainability

Αειφόρος και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Το Πρόγραμμα Αειφορίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι ένα δυναμικό έργο που λειτουργεί σε 3 διαφορετικά επίπεδα με στόχο να αναβαθμίσει τοπικά το περιβάλλον, να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη και να ετοιμάσει την επόμενη γενιά για μια νέα  αντιμετώπιση του περιβάλλοντος. Κατανοώντας την κρισιμότητα της κλιματικής αλλαγής και τη σημαντικότητα της βιώσιμης ανάπτυξης για την προστασία του περιβάλλοντος, την προαγωγή της ποιότητας ζωής, την κοινωνική συνοχή και την ενεργό πολιτειότητα, έχουμε σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα δράσεων.

Στο Πρόγραμμα Αειφορίας και Βιώσιμης ανάπτυξης καλούνται να συνεργασθούν όλοι οι τοπικοί και υπερτοπικοί παράγοντες όπως τα σχολεία, τα δημοτικά κέντρα, τα Πανεπιστήμια, οι επιχειρήσεις αλλά και μεμονωμένα ενεργοί πολίτες.