Δίκτυο Εθελοντών

Η κοινωνία των πολιτών στο προσκήνιο

Το πρόγραμμα “Δίκτυο Εθελοντών” είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα προσέλκυσης, διαχείρισης και ενίσχυσης εθελοντικών δράσεων και υπηρεσιών με στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου που, αφενός θα ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες της πόλης, αφετέρου θα προσφέρει σταθερά νέες ευκαιρίες και εμπειρίες για κατοίκους και επισκέπτες.

Το Δίκτυο Εθελοντών είναι σχεδιασμένο ώστε να λειτουργεί με βάση ένα καινοτόμο μητρώο, που, με τις κατάλληλες πληροφορίες και τη σωστή διαχείριση, πολλαπλασιάζει τον αντίκτυπο των εθελοντικών δράσεων και υπηρεσιών που διαχρονικά προσφέρονται. Έχει τη δυνατότητα να επιμορφώνει τα μέλη του, να προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης ικανοτήτων λειτουργώντας ταυτόχρονα με βάση τον συμμετοχικό σχεδιασμό. Με το «Δίκτυο Εθελοντών» ενισχύεται η αλληλεγγύη ανάμεσα στους κατοίκους της πόλης, προωθείται η κοινωνική συνοχή ενώ, δίνοντας ευκαιρίες συμμετοχής σε όλους, αξιοποιείται πληθυσμός που συνήθως είναι ανενεργός, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στην πόλη.

Το πρόγραμμα «Δίκτυο Εθελοντών» έχει σχεδιαστεί ώστε να δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να γίνουν εθελοντές. Η συλλογή και καταγραφή των ενδιαφερόντων και των δυνατοτήτων των εν δυνάμει εθελοντών, με σεβασμό στις προτιμήσεις τους και στον χρόνο που μπορούν να διαθέσουν, είναι το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός μητρώου που θα δώσει το έναυσμα για τη συνέχεια. Η χαρτογράφηση των αναγκών σε συνδυασμό με το προσφερόμενο ανθρώπινο δυναμικό του Δικτύου, δημιουργούν ένα σύστημα που, με σωστή διαχείριση, θα φέρει τα μέγιστα αποτελέσματα.

Ο συντονισμός του Δικτύου Εθελοντών σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου στον οποίο δραστηριοποιείται, επιτρέπει σε όλα τα μέρη να έχουν ολοκληρωμένη εικόνα έτσι ώστε να μπορούν να επιτευχθούν δημιουργικές παρεμβάσεις, όπως για παράδειγμα αδιάθετα γεύματα που μπορεί να παρέχει ένα εστιατόριο σε συσσίτιο του δήμου. Δράσεις όπως, παροχή φροντίδας σε άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένους κα., παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις κλπ. δύναται να συμβάλλουν ουσιαστικά στην εμπειρία της κοινότητας.

Με την αναζήτηση και μελέτη σχετικών διεθνών εφαρμογών μπορεί να προκύψουν ευφάνταστοι συνδυασμοί που ίσως γεννήσουν ιδέες για νέες πολιτικές και καινοτομίες στην πόλη, ακριβώς σχεδιασμένες από τους κατοίκους για τους κατοίκους.

Το «Δίκτυο Εθελοντών» επιτρέπει και προτρέπει τη συμμετοχή, μικρότερη ή μεγαλύτερη, όσο το δυνατόν περισσοτέρων κατοίκων. Στόχος του είναι να γίνουν όλοι εθελοντές!

Η μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος «Δίκτυο Εθελοντών» στηρίζεται στις εξής αρχές – στόχους, που διέπουν το σύνολο των προγραμμάτων που υποστηρίζουμε:

Στοχεύουμε στην
Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής

Αναβίωση της γειτονιάς

Μύηση σε νέες ιδέες και στη συμμετοχή στα κοινά

Αξιοποίηση δεξιοτήτων των κατοίκων της πόλης

Σχεδιάζουμε
Βάσει των αναγκών και της δυναμικής της κάθε περιοχής
ΜΑΖΙ – εφαρμόζουμε συμμετοχικό σχεδιασμό σε 3 επίπεδα: Δήμος | πολίτες | εμπλεκόμενα μέρη

Υλοποιούμε
Καταρτίζουμε πλαίσιο λειτουργίας, κανονισμό και ορίζουμε συγκεκριμένα παραδοτέα

Αξιολογούμε
Συνεχώς σε πολλαπλά επίπεδα
Έχοντας ορίσει μετρήσιμους δείκτες

Απολαμβάνουμε τα αποτελέσματα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα: εντός 3 – 6 – 9 μηνών

Αξιοποιούμε
Υπηρεσίες και στελεχιακό δυναμικό
Χρηματοδοτικά εργαλεία | καταρτίζουμε μηχανισμό ανάπτυξης ικανοτήτων 
fundraising

Ευκαιρίες χρηματοδότησης | συμμετοχή σε προγράμματα εθνικά & ευρωπαϊκά

Στόχος είναι, να διασφαλισθεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης που θα οδηγήσει στην επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος.