Αειφόρος Και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Βάζουμε μπροστά το περιβάλλον, επενδύουμε στην ποιότητα ζωής

Το Πρόγραμμα Αειφορίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι ένα δυναμικό έργο που λειτουργεί σε 3 διαφορετικά επίπεδα με στόχο να αναβαθμίσει τοπικά το περιβάλλον, να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη και να ετοιμάσει την επόμενη γενιά για μια νέα καλύτερη αντιμετώπιση του περιβάλλοντος. Κατανοώντας την κρισιμότητα της κλιματικής αλλαγής και τη σημαντικότητα της βιώσιμης ανάπτυξης για την προστασία του περιβάλλοντος, την προαγωγή της ποιότητας ζωής, την κοινωνική συνοχή και την ενεργό πολιτειότητα, έχουμε σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα δράσεων.

Πρώτος και απτός στόχος είναι με μικρές πράξεις να υπάρξει μείωση του οικολογικού αποτυπώματος των νοικοκυριών, των σχολείων και των δημοτικών δομών. Στο Πρόγραμμα Αειφορίας και Βιώσιμης ανάπτυξης καλούνται να συνεργασθούν όλοι οι τοπικοί και υπερτοπικοί παράγοντες όπως τα σχολεία, τα δημοτικά κέντρα, τα Πανεπιστήμια, οι επιχειρήσεις αλλά και μεμονωμένα ενεργοί πολίτες.

Το Πρόγραμμα Αειφορίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης στοχεύει στη διασφάλιση της προαγωγής της έννοιας της βιωσιμότητας σε 4 άξονες: του περιβάλλοντος, της κοινωνίας, της οικονομίας και του πολιτισμού

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του προσφέρει τις εξής υπηρεσίες:

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την οριζόντια διάχυση της έννοιας της βιωσιμότητας σε όλη τη στρατηγική, τη διακυβέρνηση και τις αποφάσεις του δήμου.

  • Διερεύνηση και σχεδιασμό ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δικτύωση με άλλους καινοτόμους δήμους.

  • Υπηρεσίες εκπαίδευσης στο προσωπικό του δήμου σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη και το συμμετοχικό σχεδιασμό, την ποιότητα ζωής των κατοίκων, την προσβασιμότητα όλων χωρίς αποκλεισμούς και την ισότιμη πρόσβαση όλων στα κοινά.

  • Υπηρεσίες εκπαίδευσης στους δημότες και τους επισκέπτες σχετικά με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και τη συνεισφορά τους ως πλαίσιο βελτίωσης της καθημερινότητας.

  • Υπηρεσίες δικτύωσης με τους φορείς του δήμου και άλλων φορέων, ερευνητικών κέντρων, πανεπιστημίων και παραγωγικών δυνάμεων για την προαγωγή και εφαρμογή της έννοιας της βιωσιμότητας.

Το Πρόγραμμα μπορεί να υποστηρίξει τον σταδιακό μετασχηματισμό όλων των σχολείων του δήμου σε αειφόρα – βιώσιμα – ανοιχτά σχολεία, με χαμηλό οικολογικό αποτύπωμα. Οι πολίτες θα μπορούν να λάβουν την απαραίτητη εκπαίδευση πρόληψης για την αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών φαινομένων και των φυσικών καταστροφών (πλημμυρών, καταιγίδων, δασικών πυρκαγιών από ξηρασία, καυσώνων κ. α).

Η μεθοδολογία υλοποίησης του «Προγράμματος Αειφορίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης» στηρίζεται στις εξής αρχές – στόχους που διέπουν το σύνολο των προγραμμάτων που υποστηρίζουμε:

Στοχεύουμε στην
Προαγωγή της έννοιας της βιωσιμότητα
Μείωση του οικολογικού αποτυπώματος
Δικτύωση με δήμους/φορείς που σχεδιάζουν πολιτικές με γνώμονα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕΠρόληψη και εκπαίδευση

Σχεδιάζουμε
Βάσει των αναγκών και της δυναμικής της κάθε περιοχής
ΜΑΖΙ – εφαρμόζουμε συμμετοχικό σχεδιασμό σε 3 επίπεδα: Δήμος | πολίτες | εμπλεκόμενα μέρη

Υλοποιούμε
Καταρτίζουμε πλαίσιο λειτουργίας, κανονισμό και ορίζουμε συγκεκριμένα παραδοτέα

Αξιολογούμε
Συνεχώς σε πολλαπλά επίπεδα
Έχοντας ορίσει μετρήσιμους δείκτες

Απολαμβάνουμε τα αποτελέσματα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα: εντός 3 – 6 – 9 μηνών

Αξιοποιούμε
Υπηρεσίες και στελεχιακό δυναμικό
Χρηματοδοτικά εργαλεία | καταρτίζουμε μηχανισμό ανάπτυξης ικανοτήτων
fundraising
Ευκαιρίες χρηματοδότησης | συμμετοχή σε προγράμματα εθνικά & ευρωπαϊκά

Στόχος είναι, να διασφαλισθεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης που θα οδηγήσει στην επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος.